Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verslag bijeenkomst Van ‘vechten voor of tegen windmolens’, naar ‘leven met windmolens’!

Beknopt verslag van de discussiebijeenkomst op 29 augustus 2017 in het Meestershuis, Dorpsstraat 1 te Vorden met als onderwerp Van ‘vechten voor of tegen windmolens’, naar ‘leven met windmolens’! Deze bijeenkomst is georganiseerd door D66 Bronckhorst


 

Namens het afdelingsbestuur opent Wim Dierssen de bijeenkomst om 19.30 uur met een woord van welkom aan alle aanwezigen. De meeste politieke partijen in de Bronckhorster gemeenteraad zijn vanavond vertegenwoordigd. Ook organisaties als de Gelderse Milieu en Natuur Federatie, Natuurmonumenten, Graafschap400, LTO West Achterhoek, AGEM en enkele dbo’s uit Bronckhorst zijn present. In totaal zijn circa 45 personen aanwezig.

Als inleiders komen Alex de Meijer, beleidsmedewerker bij de Gelderse Milieu en Natuurfederatie, en Stan Hellegers, namens D66 lid van Provinciale Staten Gelderland, aan het woord, waarbij mogelijkheid wordt geboden om tussentijds vragen te stellen. Na een korte pauze gaan zij en anderen in discussie onder leiding van Paul Valk. Deze discussie wordt gevoerd aan de hand van een aantal stellingen.

Alex de Meijer is ook projectleider windmolenpark Nijmegen Noord. Hij haalt het Klimaat Akkoord van Parijs aan, waarbij nagenoeg alle staten zich verbonden hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 1,5%, te behalen uiterlijk in 2050. Het is een gegeven dat het weer steeds extremere vormen aanneemt. “Klimaatverandering lijkt niet te stoppen, maar moet wel binnen de perken blijven.” Daartoe is het nodig dat jaarlijks 1,5% energie moet worden bespaard, dus oplopend tot 40% in 2050. De opgave is zo groot dat we drie bronnen nodig hebben om voldoende energie, anders dan fossiele, op te wekken: zon, wind en gas uit biomassa. Naast natuurlijk het doorvoeren van energiebesparende maatregelen – maar de bijdrage daarvan is tot nu toe zeer beperkt. Uit allerlei scenario’s die zijn opgesteld om het tij te keren blijkt dat het benutten van windenergie het hoogste rendement oplevert, ook al zijn er bezwaren verbonden aan het geluid van en slagschaduw van de wieken. Het ruimtebeslag van de windturbines is zeer beperkt.

De opwekking van zonne-energie kent in Nederland pieken en dalen. De grootste uitdaging is het opslaan van capaciteit van deze energiebron.

Een combinatie van inzet van wind- en zonne-energie is het meest interessant.

De12 provincies in Nederland hebben een akkoord gesloten om 6000 Megawatt te besparen. Dat zal zeker niet lukken in 2020, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar zeker wel enkele jaren later.

Het Nationaal Energie Akkoord wil de problematiek regionaal aanpakken en oplossen. Voor onze provincie is daartoe het Gelders Energie Akkoord gesloten tussen bijna alle gemeenten en diverse organisatie. Voor de Achterhoek is in 2013 de Tafel van Groenlo opgericht.

ER zijn normen opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat overlast van windturbines tot een bepaalde grens aanvaardbaar wordt geacht. Ook de waarde van landschap wordt erkend als raadvoorwaarde bij het plaatsen van molens. Het is zaak om bewoners, omwonenden te betrekken bij het opstellen van deze en andere randvoorwaarden. Ervaring heeft geleerd dat het verdelen van lusten en lasten bij het opwekken van windenergie de acceptatie van windmolens bevordert. In de vorm van een coöperatie kunnen de lusen en lasten gezamenlijk worden gedragen. “Maar hoe dan ook gaat de plaatsing pijn doen.” 1 windmolen produceert voldoende energie voor 1800 huishoudens. Berekend is wel dat in heel Gelderland uiteindelijk 500 windmolens nodig zijn, bestaande en nieuwe.

Vervolgens is het woord aan Stan Hellegers. Hij geeft uitleg over het Gelders energiebeleid en over het standpunt van de D66-statenfractie.

Door de provincie zijn inmiddels de plaatsen aangewezen waar de windturbines zouden kunnen komen. Vaststaat dat het Gelders Natuur Netwerk moet worden ontzien. Er wordt gedacht aan plaatsing langs autosnelwegen A 1, A 2, A12, A15, A18 en langs spoorwegen – in de vorm van corridors. En dan steeds in een zgn. rij-opstelling (graag zo lang mogelijk), dus niet solitair, waardoor minder hinder wordt ervaren.

Om elk misverstand tegen te gaan: de provincie plaatst zelf geen turbines, maar regelt alleen de ruimtelijke ordening en ondersteunt initiatieven. De provincie heeft middelen om weigerachtige gemeenten tot de orde te roepen. De hele operatie “gaat nu nog veel te traag”. Goed om dus om maatregelen te nemen om meer molens neer te zetten “en niet te mikken op de onderkant van de doelstelling”. De vraag rijst of we niet duurzame energie kunnen importeren? “Nee, we exporteren dan ons probleem”. We zijn dan voorts afhankelijk van andere partijen en bovendien kost transport ook energie.

Van D66 Gelderland hoeft een gemeente geen windmolens neer te zetten, maar de opgave van energieneutraliteit moet wel gehaald worden: “Uiteindelijk zijn alle vormen van energiebesparing nodig en de inzet van hernieuwbare bronnen.”

De discussie na de pauze verloopt aan de hand van een aantal stellingen die niet steeds in volgorde worden behandeld. Daarbij worden de volgende standpunten / statements door verschillende  deelnemers ingebracht.

“De grootste slag kan niet worden geslagen in de huishoudens, maar bij de industriële grootverbruikers.”

“Vaak wordt gesteld dat windmolens niet in onze omgeving passen, maar wat is “omgeving”? Dat is lastig te beoordelen.”

“Natuurmonumenten moeten worden ontzien, wees kritisch op de gevolgen voor de natuur. Aansluiting op de infrastructuur en op industrieterreinen is denkbaar.”

“Er wordt heel veel over allerlei energie-akkoorden gesproken. Maar dat is slechts de formele kant. De urgentie van hernieuwbare energiebronnen moet eenduidiger en helderder worden gepresenteerd aan onze burgers.”

“Onderstreept wordt het belang van duurzaamheidsleningen voor burgers en instellingen. Provincies en Pensioenfondsen hebben de middelen. Hoe die zo goed mogelijk te benutten.”

“De instelling van een coöperatie om alternatieve energiebronnen in te zetten en daarbij de lusten en de lasten te delen blijkt in de praktijk uitstekend te werken. Dergelijke initiatieven moeten worden gestimuleerd en ondersteund door de overheid. De acceptatie van windmolens worden daarmee vergroot en economische kansen beter benut.”

“Er moet meer aandacht gegeven worden aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en schuren. Initiatieven als “Zon op het erf” verdienen onze waardering.”

“Het plaatsen van kleine windmolens schiet niet echt op.” “Er komen nog te weinig initiatieven van de grond.”

“Pas wanneer de gaskraan in Groningen verder wordt dichtgedraaid zal de noodzaak om om te zien naar andere energiebronnen worden ingezien en zullen meer initiatieven worden genomen.”

Tegen 21.45 uur wordt de bijeenkomst beëindigd met een dankwoord aan de twee inleiders en de gespreksleider (vergezeld van een mooie fles Achterhoekse wijn) en aan alle deelnemers voor hun betrokkenheid en gevarieerde inbreng in de discussie. “Het was een zinvolle avond!”

Gepubliceerd op 27-09-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019