Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2014

De begrotingspositie van de gemeente Bronckhorst is in balans. Voorzieningen zijn behouden gebleven of samengevoegd en in dat opzicht is Bronckhorst. toekomstbestendig. Mede dankzij de inzet van veel inwoners. Waarvoor dank.

Het college wil de inwoners voor hun inzet belonen door eenmalig de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) achterwege te laten. Het lijkt een mooi gebaar, maar pas op, schijn bedriegt. Goed beschouwd gaat dit douceurtje slechts om enkele euro’s per huiseigenaar en het komt maar bij een gedeelte van de inwoners terecht. En de woningcorporaties zijn de lachende derde. De inwoners zonder eigen woning merken er niets van.

Het niet verhogen van de afvalstoffenheffing zou ook een vorm van beloning kunnen zijn, omdat dan álle inwoners profiteren.

Maar D66 houdt niet zo van cadeautjes en zeker niet in verkiezingstijd. Het wekt de schijn van omkoping. En een heffing, ook de afvalstoffenheffing is per definitie kostendekkend. Deze beloning kan dus volgend jaar alweer teniet worden gedaan. Kostenverlaging door nog beter scheiden is toekomstbestendiger.

Onze fractie wil de 2 ton begrotingsruimte waar het college de inwoners mee wil belonen liever besteden aan het stimuleren van projecten voor en door de samenleving. Eenmalig, bij wijze van startbijdrage. Afgelopen jaar is gebleken dat daar behoefte aan is. We zijn op weg de gemeente toekomstbestendig te maken en laten we dan ook de kans aangrijpen om de samenleving toekomstbestendig te maken.

Netwerkvorming, participatiesamenleving, burgerinitiatieven zijn de trefwoorden als het over de nabije toekomst gaat. Laten we de nieuwe ontwikkelingen stimuleren en een goede kans geven door initiatieven in die richting een steuntje in de rug te geven. Initiatieven van inwoners die ook aan de inwoners ten goede komen. Een gebaar dat volgens onze fractie meer impact heeft dan die paar euro minder belasting voor huiseigenaren. D66 zal hiertoe een amendement indienen, samen met GroenLinks.

Naar aanleiding van het technisch beraad en de commissievergadering over de begroting heeft onze fractie over een paar punten nog twijfels.

De Regionale bedrijventerreinen (RBT) zijn niet opgenomen in de risicoparagraaf terwijl de exploitatie van het RBT A18 volgens ons wel risico’s met zich meebrengt. Veel informatie moesten wij van de website van de gemeente Doetinchem halen.

Onze fractie komt samen met GroenLinks en Gemeentebelangen Bronckhorst met een motie om het college op te dragen hierover aan de raad duidelijkheid te geven en het risico van de exploitatie van de regionale bedrijventerreinen op te nemen in de risicolijst.

Wat betreft het programma Zorgen heeft D66 waardering dat de raad meegenomen wordt in het proces van de decentralisatie van taken.

Ook positief vinden wij de voortvarende aanpak van het college ondanks de onzekerheden die er nog zijn op het financiële vlak.

D66 hoopt dat in de toekomst de mensen die echt niet mee kunnen doen toch een voorziening in de buurt houden: ‘lokaal wat lokaal kan’.

Met het oog op de aanstaande decentralisaties neemt de behoefte aan indicatoren om een goede controle te kunnen uitvoeren alleen maar toe:

D66 heeft in de commissie vragen gesteld over de voortgang van het ontwikkelingsproces van indicatoren Het antwoord op de vragen heeft D66 niet gerust gesteld. Integendeel. We zijn nu circa acht jaar bezig met het ontwikkelen van indicatoren en we zijn nog geen stap verder. Voorzitter, meten is weten en controle van de uitvoering van ingezet beleid kan alleen goed aan de hand van meetpunten. Meetpunten om na te gaan of het proces voldoet aan de verwachtingen of dat het bijgesteld moet worden.

D66 dient samen met GroenLinks en Gemeentebelangen Bronckhorst een motie in om het invoeren van indicatoren nu ook daadwerkelijk op zeer korte termijn te effectueren.

Wat betreft het aantal stembureaus stellen Burgemeester en Wethouders te willen bekijken of er niet enkele stembureaus samengevoegd kunnen worden omdat de scholen waar die stembureaus gehuisvest waren zijn opgeheven. D66 vindt dat iedereen redelijk dichtbij moet kunnen stemmen en is tegen dit voornemen dat overigens bij de behandeling van Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) via een amendement ongedaan is gemaakt.

D66 dient hierover samen met GroenLinks, Gemeentebelangen Bronckhorst en het CDA een motie in.

Ik kom aan het eind van mijn betoog. Ik hoop dat ik u en de hier aanwezige raadsleden heb kunnen overtuigen van de noodzaak om meer te investeren in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven om de samenleving van de toekomst een succes te maken. D66 wil iets zinnigs doen met de begrotingsruimte die er is, iets opbouwends. Het niet aannemen van een amendement in deze richting betekent dat weeën kans missen om vernieuwende initiatieven mogelijk te maken in deze gemeente.

7 november 2013

Johanna Prick
Fractievoorzitter D66

 

Gepubliceerd op 01-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018