Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2021

D66 Bronckhorst maakt andere keuzes

Dat was onze boodschap bij de Perspectiefnota, in juli.
Ja, wij willen investeringen doen in onze samenleving.
En nee, met de aanpak van het college konden en kunnen wij niet instemmen. In herhaling: dergelijke ingrijpende keuzes die gevolgen hebben voor minstens de komende 20 jaar, willen wij niet zonder een grondig traject met onze inwoners.
Een fundamenteel andere keuze.

Ook hebben wij gewezen op de tekorten in het sociaal domein, en de onzekerheid die de corona-crisis met zich mee brengt.
Tekorten in het sociaal domein die in de tussentijd niet kleiner zijn geworden: er is sprake van incidentele meevallers maar juist van structurele tegenvallers.
De corona-crisis heeft zich verdiept, met waarschijnlijk grotere negatieve gevolgen voor onze economie.

Maar goed, het college wilde door. En een meerderheid van de raad vond dat “OK”.
Wat nu voorligt, is daar een uitwerking van. En op zich stemt die uitwerking overeen met wat de raad besloten heeft.

D66 Bronckhorst maakt andere keuzes

Dat hebben we in Contact aangegeven. Wij gaan voor Goed Klimaat, Goed Wonen, en Goede Zorg. En vanuit dat perspectief missen wij nadrukkelijk een aantal onderwerpen in deze programmabegroting, zoals benoemd in Contact. Voor die onderwerpen hebben wij een aantal moties ingediend, die ik nu zal toelichten.

Allereerst Goed Klimaat

De afgelopen zomers waren heet en droog. Op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI mogen we steeds meer langdurige hitte en droogte verwachten. Ons geliefde landschap lijdt daar onder: te veel bomen gaan dood. Dat is een urgent probleem. Daarom verwachten wij van het college dat er een concrete aanpak komt, zoals verwoord in onze motie Tegengaan verdroging.

Er is veel te doen over de opwek van duurzame energie, maar het gaat erom dat we onze CO2-uitstoot sterk verminderen, uiteindelijk tot 0. Overheden spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen via beleid, maar juist in de rol van investeerder en opdrachtgever.
Onze gemeente is hier ook mee bezig, via de zogenaamde CO2-prestatieladder. Dat is mooi, maar niet genoeg. D66 Bronckhorst wil dat bij investeringen en inkopen de bijbehorende CO2-uitstoot meegewogen wordt.
Graag horen we van de wethouder of hij dat kan toezeggen en hoe hij dat dan in grote lijnen denkt vorm te geven.

Een volgende motie gaat zowel over Goed Klimaat als Goed Wonen

Het terugdringen van onze CO2-uitstoot gaat het makkelijkst door minder energie te verbruiken.
Voor onze woningvoorraad betekent dat, dat we beter moeten gaan isoleren. Tot nu toe zijn alle acties gericht op het “omturnen” van individuele woningeigenaren. Dat duurt te lang en leidt tot sub-optimalisaties. Of te wel: tot onnodig hoge kosten voor onze inwoners. Dat kan en dat moet slimmer. Vandaar onze motie Collectieve Isolatie.

In het kader van Goed Wonen is er nog veel meer te doen. De woningmarkt is op veel plaatsen oververhit. Er lijkt een structurele beweging op gang te zijn gekomen vanuit de Randstad naar o.a. de Achterhoek. Een beweging die alleen maar versterkt wordt door de coronacrisis, via alle mogelijkheden voor werken op afstand.
Voor starters, ouderen en midden-inkomens is er extra behoefte aan huurwoningen. Niet alleen onder de huursubsidiegrens, maar tot een huurbedrag van ca. €1000,- per maand. Daar mist D66 Bronckhorst in onze gemeente een concrete aanpak voor. Vandaar onze motie Vergroting aantal huurwoningen.

Voor Goede Zorg is ons standpunt bekend. De mens, met haar of zijn zorgvraag, zal voor ons altijd leidend zijn. Ook kijken wij uit naar de concrete uitwerking van het inclusie-beleid, waarbij wij zorgvuldig zullen toetsen of de motie rond het VN-verdrag voor de gehandicapte mens goed is uitgewerkt. Vorige week nog hebben wij ons best gedaan een wezenlijke bijdrage te leveren aan het onderdeel Preventie via de kaderstelling voor de sportagenda.

Last but not least: de omgang met onze inwoners. Zeggenschap. Regie over je eigen leefomgeving: allemaal cruciale ingrediënten om het vertrouwen van onze inwoners in de gemeente te versterken. Vorig jaar is onze motie rond de Burgerbegroting aangenomen. Sindsdien is het helaas oorverdovend stil van de kant van het college.

Vorige week bespraken we het procesvoorstel voor de RES en de kaders voor windenergie. Toen hebben we aangegeven dat wij polarisatie in onze gemeente willen voorkomen, en dat ons daarvoor de aanpak via een Burgerberaad een hele goede lijkt.

Wij zijn bereid om daarin een stap opzij te doen ten gunste van een gedragen aanpak vanuit onze inwoners.

Onze inwoners serieus nemen: gewoon doen!

Collega’s: doen jullie mee?

Jan Engels
Fractievoorzitter D66

D66 AB – begroting 2021

Gepubliceerd op 06-11-2020 - Laatst gewijzigd op 15-01-2021