Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2019

U heeft in Contact kunnen lezen wat D66 van het programmaplan vindt:

  • vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van alle plannen
  • gebrekkige samenhang
  • geen heldere richting die vastgelegd is door de raad.

D66 hecht eraan te herhalen wat we hebben geschreven: wij zien dat het college van goede wil is, en stappen zet. Zo is het overzicht “inkomsten en uitgaven in vogelvlucht” echt een compliment waard. Ook zijn veel onderwerpen herkenbaar:

  • we moeten fors aan de slag met klimaat en biodiversiteit
  • de woningmarkt vraagt om ander beleid
  • er zijn zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein op langere termijn.

Richting geven, kaders stellen, is de verantwoordelijkheid van de raad. Daarom heeft D66 al bij het duidingsdebat aangegeven dat we als raad onze rol moeten pakken, te beginnen met het bepalen van de agenda. Waarom? Om te voorkomen dat we als raad reactief achter het college aanhobbelen. Het bepalen van de RICHTING en het geven van RUIMTE aan het college om dat uit te werken is aan de raad, en aan niemand anders.

Bij het debat over het coalitieakkoord is opnieuw aangegeven: waar is de richting, waar zijn de kaders? CDA, PvdA, CU-SGP en D66 hebben middels een motie collectief aangegeven dat het akkoord op dat punt schromelijk te kort schoot.

Collega’s: dualisme is belangrijk! Onze inwoners hebben recht op een raad die zelfbewust zijn rol pakt. Een raad die zo onbevooroordeeld mogelijk de voorstellen van het college beoordeelt op zijn merites. Niet met een roze bril vanuit de coalitie en niet met een te negatieve kijk “omdat dat hoort bij oppositievoeren”. Dan doet dit plan pijn. Dan valt op dat bij de publicatie van de algemene beschouwingen in Contact er een foto staat van de GroenLinks fractie inclusief hun wethouder. Hoezo dualisme?

Het college heeft in dit plan maatschappelijke doelen bedacht en benoemd. Pardon? DAT IS AAN DE RAAD. Gelukkig is er tijdens de vorige raadsvergadering een motie aangenomen om dit anders te gaan doen. Hoe broodnodig die motie was, blijkt wel uit dit programmaplan.

Uit de commissievergadering bleek klip en klaar dat er onvoldoende gekeken is naar samenhang van de benoemde doelen. En er is niet gekeken of ze in lijn zijn met onze beleidsdocumenten. We hebben dus geen idee of ons beleid coherent en consistent is.

Als raad zijn we er dus nog niet in geslaagd richting te geven. Hoe vertaalt zich dat naar het college? D66 ziet de drie wethouders daar elk op hun eigen manier mee omgaan. Een wethouder komt niet van zijn plaats, lijkt zelf geen ideeën en ambitie te hebben en kijkt voor elk antwoord vertwijfeld naar onze inwoners. De tweede doet in grote lijnen gewoon z’n werk. En de derde vliegt alle kanten op en lijkt vooral daadkrachtig over te willen komen.

Resultaat van dit alles: een onevenwichtige grabbelton van plannen en plannetjes. Het lijkt wel alsof er niet vanuit de meerjarige opgave is geredeneerd, maar meer van: hoe krijgen we het geld zo snel mogelijk op?

En dat alles door gebrek aan richting en de luxe van budgettaire ruimte.

Collega’s: het zijn van raadslid is een forse verantwoordelijkheid. Richting bepalen is niet eenvoudig. Als raad moeten wij er vanuit kunnen gaan dat het college ons daarbij ondersteunt.

Het voorliggende plan mist richting en samenhang. Te weinig kaders, doelen zonder onderbouwing en toetsing. In zijn algemeenheid geldt voor ons: wij willen eerst een duidelijk plan voor wij instemmen met de begrotingsposten. D66 kan daarom niet instemmen met de huidige gang van zaken, en het voorgestelde programmaplan. Het college claimt dat ze de raad wil ondersteunen in haar kaderstellende rol. Zeggen is één ding, het ook doen is vooralsnog kennelijk wat anders.

13 december 2018

Jan  Engels

Fractievoorzitter D66

Na toelichtingen door het college in de raadsvergadering heeft D66 ingestemd met het programmaplan.

D66 AB begroting 2019

Gepubliceerd op 14-12-2018 - Laatst gewijzigd op 14-12-2018