Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2015

5D66 liberaal als het kan, sociaal als het moet.

Van de hier voorliggende begroting hebben wij met belangstelling kennis genomen. D66 heeft gelukkig kunnen constateren dat de leesbaarheid is verbeterd. Maar om het beeld te bereiken dat D66 van een inzichtelijke begroting voor ogen heeft, moet er nog meer gebeuren.

Dat het sociaal domein de komende jaren veel van onze aandacht en inspanning gaat vragen is voor iedereen duidelijk. D66 ziet de decentralisaties positief tegemoet. Een positieve aanpak zit in onze genen. Problemen voorzien is ook een instelling, maar wij zien meer heil in het inspireren en stimuleren van inwoners dan in het inboezemen van angst.

Angst voor te weinig middelen om de zorg te bekostigen. Zorg dat de sociale teams het werk niet aankunnen. Angst werkt verlammend en werkt behoudendheid in de hand. Terwijl juist creativiteit en flexibiliteit geboden is, zoals ook de VVD opmerkt.

In de economie werkt datzelfde meganisme: onzekerheid, angst, voor de toekomst komt tot uiting in het oppotten van spaargeld in plaats van het doen van investeringen. De economie stagneert. Dat constateren niet alleen wij, maar ook economen van wereldniveau zeggen het. Om uit het dal omhoog te komen moeten overheden geld uitgeven adviseert o.a. Lerry Summers, adviseur van de presidenten Clinton en Obama.

Nu, de gemeente Bronckhorst gaat investeren in een nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerf: goed voor de werkgelegenheid en de economie. En een goed georganiseerde en modern gehuisveste buitendienst biedt mogelijkheden om de opgave die de gemeente krijgt vanuit de participatiewet uit te voeren. Het mes snijdt aan twee kanten en dat is wat D66 creatief noemt.

Dat is inspelen op actuele ontwikkelingen. Te veel nota’s schrijven is volgens D66 niet meer van deze tijd. Het gaat om maatwerk, proactiviteit, creativiteit, flexibiliteit, ontwikkelingen mogelijk maken. “Schaarse middelen mogen niet verloren gaan in bureaucratie” dat zijn we helemaal eens met Gemeentebelangen Bronckhorst.

Wat betreft de zorg van de VVD en Groen Links voor de algemene reserve: er wordt niet alleen geput uit de algemene reserve; er vloeien ook weer baten in. Zo komt de verwachtte opbrengst van de locaties gemeentewerf en brandweerkazerne in Hengelo straks weer in de algemene middelen terecht. Net als het voordelig saldo van het begrotingsjaar 2015.

Groen Links wil geld in de zak houden om straks mensen te kunnen helpen. Mooi gebaar, maar een goede gemeentewerf kan óók dienen om mensen te helpen: mensen met een beperking aan werk helpen, dat is ook een taak van de gemeente en helpt mensen in een eerder stadium, preventief dus.

Mobiliteit, waarover het CDA spreekt, is ook voor D66 een punt van aandacht. Een goede vervoersmogelijkheid is in een vergrijzende samenleving geen overbodige luxe. Recent ontvingen wij het persbericht over de zorg voor basismobiliteit die gemeenten vanaf 1 januari 2017 zelf moeten organiseren. Wij verwachten dat het college op afzienbare termijn met plannen komt voor slim gecombineerd doelgroepenvervoer.

Wat betreft de afvalstoffenheffing is D66 het eens met het principe dat deze kostendekkend moet zijn. Onze fractie zoekt nog uit of de kostentoerekening deugt; we willen in de vergadering van november met onze bevindingen hierop terugkomen.

De kracht van de samenleving stimuleren en mogelijk maken, ook op dat punt verwachten wij van het college plannen. Niet alleen op het gebied van de zorg maar ook op het gebied van recreatie en toerisme en bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen. Leefbaar houden van het platteland is een punt waarvoor ook D66 warm loopt. De aanleg van een snelle internet verbinding staat, ondanks alle hobbels die zich voordoen, nog steeds op ons verlanglijstje.

Het woord participatiesamenleving werd vorig jaar nog met enige schroom uitgesproken. Nu zien we het in de algemene beschouwingen van vrijwel alle fracties terug. De politiek is er dus klaar voor. Maar als we inwoners serieus wille laten meedenken, dan zijn duidelijke uitgangspunten noodzakelijk.

Dat wil zeggen: een gemeentebegroting die ook voor het grote publiek inzichtelijk is en niet alleen voor een handvol ingewijden. Een begroting mét indicatoren waaraan we kunnen toetsen of de gestelde doelen worden gehaald. Een aanzet hiertoe en een voorstel om de raad hierin daadwerkelijk te laten meedenken, zien we met belangstelling op korte termijn tegemoet.

Voor een geslaagde burgerparticipatie is vooral ook het gevoel nodig dat we met zijn allen dezelfde kant op willen en kunnen. Om die reden zullen we moeten nadenken over nieuwe richtinggevende waarden. Waarden waaraan we kunnen afmeten welk maatschappelijk voordeel met een initiatief wordt bereikt.

We moeten ons realiseren dat een nieuwe werkwijze, die gekenmerkt wordt door maatwerk en een bottom up aanpak, ook een ander afwegingskader vereist. Waarbij tevens duidelijk moet zijn dat regie en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ook als de burger de regie voert. D66 mengt zich graag in de discussie hierover.

D66 heeft er vertrouwen in dat het college de nieuwe opgaven serieus oppakt. We zien het collegeprogramma met belangstelling tegemoet. Vooruitlopend hierop willen we nogmaals benadrukken dat D66 in de coalitieonderhandelingen niets heeft uitgewisseld. D66 geeft er de voorkeur aan om kwesties die wij van belang vinden ongeclausuleerd in de raad te bespreken. Dat noemen wij democratisch.

Zaken op argumenten beoordelen. D66 heeft geen behoefte aan handjeklap maar legt zich neer bij de uitkomst van de behandeling in deze raad. Het eerste punt, de winkelopenstelling is binnenkort aan de orde. D66 ziet samen met een aantal ondernemers de discussie hierover vol verwachting tegemoet.

Voor D66 betekent het dragen van collegeverantwoordelijkheid een nieuwe fase in het werk van onze fractie in deze raad. Juist in een periode waarin nieuwe ontwikkelingen in het besturen van een gemeente zich voordoen. D66 wil zich samen met de hele gemeenteraad inzetten om de nieuwe ontwikkelingen een goede kans te geven.

6 november 2014

Johanna Prick
Fractievoorzitter D66 Bronckhorst

Gepubliceerd op 10-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018