Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2016

Nu vooruit!

2015 was een bewogen jaar voor onze gemeente.

We namen te vroeg afscheid van Henk Aalderink en nu is na een intensieve zoektocht onze nieuwe burgemeester Marianne Besselink geinstalleerd.

De decentralisatie van het sociaal domein is in 2015 doorgevoerd.

Er zit beweging in de opmaak van de programmabegroting en het invoeren van min of meer meetbare doelstellingen. Een operatie waar we lang naar hebben uitgekeken.

Er was commotie vanwege de mogelijke opvang van vluchtelingen in het Kervel.

En er zijn diverse grote projecten zoals het mega koelhuis van Aviko en de megastal in Wichmond die de gemoederen bezighouden.

Al deze zaken hebben veel energie en tijd gevraagd van al degenen die er bij betrokken waren en nog steeds zijn. En ondanks dat staat de gemeente er goed voor en worden nieuwe concepten ingevoerd en getest.

Een van die concepten is het verbindend werken en het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven uit de samenleving. De veranderende verhouding tussen gemeente en inwoners doet een beroep op ieders creativiteit. Zowel van de initiatiefnemers als van de verbindende ambtenaar en het bestuur. Het is goed om op dit punt tot meer verdieping te komen en tot een door de raad gedragen visie. Het zal alle betrokkenen helpen om zijn of haar rol in deze nieuwe manier van werken te bepalen en het voorkomt willekeur.

D66 is blij met de voorgenomen projecten die onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk houden. Dat is nodig om niet in een neerwaartse spiraal te raken door de effecten van de bevolkings krimp. Het college wil een aantal projecten uitvoeren en uit de Algemene Reserve betalen. Nu de economie weer aantrekt en de begroting van de gemeente het toelaat, is dat naar ons idee een goede aanpak. Gemeentebelangen Bronckhorst vindt ook dat stimuleren van leefbaarheid belangrijk is. Maar vervolgens geven zij aan dat zij de middelen die het college hiervoor uittrekt liever in de spaarpot houden of aan de burger terug geven. Wij zijn benieuwd welke leefbaarheidsprojecten GBB dan concreet uit het lijstje voorgenomen projecten zou willen schrappen?

Voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente is en blijft bereikbaarheid van vitaal belang. Het gaat dan om de fysieke en de digitale bereikbaarheid. De kadernota basismobiliteit biedt een positief perspectief. Zorgen blijven er bij ons over de uitvoerbaarheid van dit omvangrijke project en de financiering ervan.

De VVD vindt het programma weinig strijdbaar. Zij menen dat alleen wordt geconstatéérd dat we krimpgemeente zijn. En dat er niets wordt ondernomen om het tij te keren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van werkgelegenheid. Maar zijn de profilering van Smart Industry, de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, professionalisering van de uitgifte van grond op het regionale bedrijventerrein en het werken aan breedband voor het buitengebied dan géén acties? Met name op Smart Industrie komt de focus te liggen, als motor voor de werkgelegenheid in de hele regio. Moderne succesvolle ondernemers wijzen erop dat de race naar ‘groter en meer’ achterhaald is. De kracht van bedrijven zit in flexibiliteit. Smart Industry past goed in die visie.

Voor D66 vormt toerisme een belangrijk onderdeel van de werkgelegenheid. Maakindustrie en agrarische bedrijvigheid zijn dat ook, maar toerisme zorgt naast werkgelegenheid ook voor bekendheid van de streek en kan de vraag naar producten van hier vergroten. Kan de wethouder ons vertellen wat de gemeente doet aan profilering van onze gemeente? Wij zien dat er geen toeristische projecten meer lopen. Het meeste is uitbesteed aan de regio. Maar heeft de gemeente zelf ook plannen en mogelijkheden om de gewenste resultaten te realiseren?

De schaalvergroting in de agrarische sector die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden heeft nu al sociale en ruimtelijke effecten. We zien dat door ongunstige marktprijzen bedrijven in de knel komen. Dat kan tot leegstand leiden en tot stille armoe. In het deelprogramma Plattelandsontwikkeling zien we dat het college aandacht heeft voor de ruimtelijke aspecten. Laten we ook aandacht hebben voor de sociale aspecten. En wellicht kan het college in gesprekken met de LTO de race naar ‘meer en groter’ proberen om te buigen in waarden als flexibel en creatief.

D66 constateert dat toerisme en landbouw elkaar niet altijd versterken. Wij zijn van mening dat een betere definitie van het begrip extensief (dat wil zeggen grondgebonden) bedrijf nodig is om te voorkomen dat intensieve bedrijven zich vestigen in extensiveringsgebied. Extensiveringsgebieden zijn de gebieden waar wonen en natuur voorop staan. Laten we dat voor de toeristenbranche én voor onze eigen inwoners zo houden!

Nu nog een paar opmerkingen over het Sociaal domein, over zaken die ons op dit moment bezighouden.

Over de jeugdzorg: Voor onze fractie is niet zozeer het door het Rijk beschikbaar gestelde budget leidend. Belangrijk is met welk traject of programma het kind, de jongere en het gezin het beste is geholpen. Natuurlijk vragen we aan het college niet om blanco cheques af te geven. Wij vertrouwen op het deskundig oordeel van de sociale teams. Maar onze fractie wil graag experimenteerruimte mogelijk maken om innovatieve vormen van jeugdhulp te ontwikkelen. Pas dan kan er echt sprake zijn van transformatie van de jeugdzorg, het belangrijkste doel van de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Graag een actueel overzicht van stappen die het college heeft gezet of nog gaat zetten om zorgaanbieders te bewegen om nieuwe trajecten of programma’s te ontwikkelen. D66 hecht eraan dat aan dit onderwerp nadrukkelijk aandacht wordt gegeven bij de kwartaal-rapportages van het college.

Over huishoudelijke hulp: In de media is veel aandacht geweest voor problemen bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Ook onze fracties is met vragen over dit onderwerp benaderd. Bronckhorst blijft deze hulp financieren. Het sociaal team geeft in de regel als indicatie af: een schoon huis. De zorgaanbieder stelt in overleg met de client daarvoor het benodigde aantal uren vast. De communicatie tussen zorgaanbieder en cliënt is kennelijk niet altijd helder, waardoor misverstanden ontstaan en verkeerde verwachtingen worden gewekt. Wij vragen daarvoor nadrukkelijk aandacht bij de coaching van degenen die het zogenaamde tafelgesprek moeten voeren.

Tot slot:

Dat we ook in Bronckhorst vluchtelingen moeten opvangen, daarover zijn alle fracties het gelukkig eens. Laten we ons niet bang laten maken door mensen van andere politieke stromingen die faliekant tegen opvang van vluchtelingen zijn. Bezoekers roemen de Achterhoek altijd om zijn gastvrijheid. Laten we dat zo houden, ook als het om buitenlanders gaat.

5 november 2015

Johanna Prick
Fractievoorzitter D66

D66 AB begroting 2016

Gepubliceerd op 09-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018