Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2017

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2017 van de fractie van D66

D66 wil in deze bijdrage ingaan op enkele hoofdzaken die in de gepubliceerde algemene beschouwingen van vrijwel alle fracties aan de orde zijn gesteld.

Verbindend werken.

Verbindend werken lijkt het toverwoord van de afgelopen paar jaar. De VVD vindt dat het college nog te weinig presteert op dit gebied. Maar zijn raadsleden als gekozen volksvertegenwoordigers niet de eersten die de verbinding moeten leggen? We zijn blij met de initiatieven van burgemeester en griffie om ons met behulp van deskundigen het verbinden bij te brengen. Maar dit ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om zelf de inwoners op te zoeken.

Groen Links wil dat de gemeente plannen die vanuit de bevolking komen omarmt. Maar als we inwoners serieus willen laten meedenken, dan zijn duidelijke uitgangspunten noodzakelijk. Dan moeten we ons realiseren dat een nieuwe werkwijze ook een nieuw afwegingskader vereist. Om willekeur te voorkomen zullen we moeten nadenken over nieuwe richtinggevende waarden. Waarden waaraan we kunnen afmeten of en welk maatschappelijk voordeel met een initiatief wordt bereikt. Tegelijk moet duidelijk zijn dat regie en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ook als de burger de regie voert.

D66 verwacht het komende jaar een verdiepingsslag te kunnen maken.

De Woonvisie

GBB wijdt zijn algemene beschouwingen met name aan de effecten van de regionale woonvisie voor de huisvesting van verschillende doelgroepen. Groen Links en de VVD pleiten voor een ruimhartiger beleid.

De oppositie is niet de enige die zich zorgen maakt over het woonbeleid, alle fracties erkennen de noodzaak om de juiste woningen voor de juiste doelgroepen te realiseren.

Dus beter is de vraag te stellen: hoe realiseren we goede oplossingen?

Om de juiste woningen voor de juiste doelgroep te realiseren┬á zijn keuzes noodzakelijk. Onze gemeente kent veel leegstand. Meer bijbouwen betekent meer leegstand. Wentelen we alle risico’s af op de eigenaren van onverkoopbare huizen of zien we hier ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid? Moet gedacht worden aan oplossingen als eensgezinswoningen slopen of ombouwen, sociale woningbouw verdunnen of bouwen we onbeperkt bij? En vergroten we daarmee het probleem voor andere huiseigenaren? D66 gaat de discussie hierover graag zo spoedig mogelijk (nog in deze raadsperiode) aan.

Over de haalbaarheid van energieneutraliteit in 2030 ontvingen we recent informatie van het college.

De conclusie is dat we op basis van de huidige plannen onze energieambities niet gaan halen.

Op dit moment ligt er een besluit van de gemeenteraad dat er geen windmolens in Bronckhorst kunnen komen. Onderzoek laat echter zien dat windenergie nodig is om de duurzaamheidsambitie te halen. D66 pleit ervoor de discussie over windmolens met spoed te heropenen zodat een volgend college met nieuw, aangepast, beleid aan het werk kan gaan om aan onze doelstelling te voldoen.

De openbare verlichting wordt de komende jaren vervangen door LED-verlichting. Bij de reguliere vervanging van armaturen, lezen wij. D66 pleit ervoor de vervanging sneller te laten verlopen. Besparing is immers de eerste winst op duurzaamheidsgebied.
Van onze inwoners verwachten we dat ze investeren in duurzaamheid. Laten we als gemeente dan niet achterblijven. D66 verwacht bij de Perspectiefnota 2018 een aangepast voorstel.

Bronckhorst krijgt een energieloket. Onze fractie hoopt dat onze inwoners actief worden geïnformeerd over zaken als warmtewisseling vanuit water en vanuit de grond, maar ook over duurzaam gebruik van het landschap. Over de duurzaamheid van het landschap hopen we op korte termijn in discussie te kunnen gaan bij de voorbereiding van de omgevingsvisie. Duurzaamheid in de zin van het landschap beheren voor volgende generaties zoals een goed rentmeester betaamt. Met oog voor landschappelijke kwaliteit, maar ook voor volksgezondheid. Zowel CDA als GBB prezen zichzelf recent aan (in het gesprek met de gedeputeerde) als ultieme rentmeesters. D66, als partij met de meeste gekwalificeerde rentmeesters in zijn gelederen, ziet de discussie vol verwachting tegemoet.

Voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente is en blijft bereikbaarheid van vitaal belang. Het gaat dan om de fysieke en de digitale bereikbaarheid. Zorgen blijven er bij ons over de uitvoerbaarheid van deze omvangrijke projecten en de financiering ervan.

3 november 2016

Johanna Prick
Fractievoorzitter D66

 

d66-ab-begroting-2017

Gepubliceerd op 08-11-2016 - Laatst gewijzigd op 14-12-2018