Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2018

Goed wonen, goed klimaat, goede zorg

Deze doelstellingen probeert D66 in de gemeenteraad te bereiken. Onze toets van de begroting wordt hierdoor gestuurd. Hieronder een eerste impressie.

Er komt een geactualiseerde woonagenda. En er wordt een pilot gestart voor de bouw van woningen voor jongeren. Tijdens recente bijeenkomsten met woningzoekende jongeren bleek het aantal belangstellenden veel groter dan verwacht. Dit bleek nieuws voor de gemeente. De vraag rijst hoe goed de gemeente communiceert met jongeren? Maar los daarvan: het is hoog tijd dat er voor jongeren in onze gemeente gebouwd gaat worden. En niet alleen voor jongeren. Ook ouderen die een groot huis verkopen hebben vaak behoefte aan een betaalbare huurwoning. Het nieuwe kabinet wil vol inzetten op meer betaalbare huurwoningen in het middensegment. Deze middenhuurwoningen vormen de eerste prioriteit in het regeerakkoord op het terrein wonen: betaalbare huurhuizen in de vrije sector bedoeld voor starters die nog niet kunnen kopen. Maar ook voor ouderen die na verkoop van hun huis betaalbaar willen huren. De voorgenomen pilot in een kleine kern waarmee vraag en aanbod van zowel jong als oud wordt geïnventariseerd mag wat D66 betreft vandaag nog van start gaan. En moet misschien breder worden getrokken over meer delen van de gemeente.

Dat onder dreiging van verlies van monumentale kenmerken aan panden de monumentensubsidie is heringevoerd doet ons deugd. Wat ons betreft was deze subsidie nooit afgeschaft. Verkeerde zuinigheid, denken wij.

De aanleg van breedband blijft ons bezighouden. D66 hoopt dat er spoedig actie wordt ondernomen. De behoefte aan een snelle internetverbinding doet zich steeds meer voelen.

Met de uitvoering van het bomenbeleidsplan hopen we dat achterstallig onderhoud aan het bomenbestand wordt weggewerkt en dat ons buitengebied op een goede manier in stand wordt gehouden. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Om te bereiken dat onze gemeente in 2030 energieneutraal is wordt de traditionele straatverlichting sneller vervangen door Led. D66 heeft hier verschillende keren voor gepleit en is blij met deze stap. We missen een passage over maatregelen die nog voor 2030 moeten worden uitgevoerd om het aardgas af te koppelen van bestaande woningen. En we missen het voornemen om raadsbreed de discussie over windmolens te voeren. Over mogelijke locaties, randvoorwaarden en een eerlijke verdeling van lasten en baten zal de politiek het eens moeten worden alvorens we tot plaatsing overgaan. Om de energiedoelstelling te halen zal aan plaatsing vermoedelijk niet te ontkomen zijn.

Binnen het sociale domein zet de gemeente in op gezonde en zelfredzame inwoners. Dit streven past binnen de uitgangspunten van D66. Voor minder zelfredzame inwoners zijn sociale teams actief. De drempel naar deze teams, die als laagdrempelig vangnet zijn bedoeld, is voor een aantal mensen nog te hoog. D66 mist afdoende acties om deze drempels weg te nemen. Om te beginnen met de bereikbaarheid. De locatie waar men een sociaal team kan vinden en de openingstijden. Maar ook de telefonische bereikbaarheid: liever rechtstreeks dan via het gemeentehuis. We moeten vanuit de vraagkant bekijken hoe de sociale teams nog makkelijker te bereiken zijn. Ook de leesbaarheid van de informatie in folders en op de website, het kan en moet volgens D66 nog eenvoudiger. En wat betreft de bevoegdheid van de sociale teams: D66 constateert een verschuiving van signaal- en co├Ârdinatiefunctie naar het zelf optreden als hulpverlener, begeleider. Wij vragen ons af of de gemeente hiertoe voldoende is toegerust.

Een rijkere visie op onderwijs steunen wij. D66 erkent het belang van samenwerking tussen het onderwijs en sportieve en culturele verenigingen en natuurorganisaties. Naar twee kanten levert dit voordelen op. In de visie op binnensportaccommodaties moet de samenwerking naar ons idee worden meegenomen.

2 november 2017

Johanna Prick

D66 Fractievoorzitter

D66 AB Begroting 2018

Gepubliceerd op 29-10-2017 - Laatst gewijzigd op 14-12-2018