Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Nulmeting inclusiebeleid

Het VN-Verdrag Handicap is in Nederland van kracht sinds juli 2016. Dit verdrag gaat over  de rechten van mensen met een beperking. Het gaat over de inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen.

Elke gemeente is verplicht om binnen bestaand en nieuw beleid op gepaste wijze uitvoerig te geven aan het Verdrag.

Op 13 december 2018 nam de raad van Bronckhorst met algemene stemmen een motie aan over het VN-Verdrag. De raad vroeg het college voorbereidingen te treffen voor een duidelijk beleid voor de inclusieve samenleving.

Als voorbereiding op het opstellen van een inclusiebeleid liet de gemeente in 2019 onderzoek doen naar de stand van zaken in de gemeente, een zogeheten nulmeting. In februari 2020 werd de gemeenteraad over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd.

Voor D66 riepen de opzet en de uitkomsten van het onderzoek vragen op.

Het bleek dat:

  • de nulmeting bestaat uit een enquête onder een groep van 100 inwoners die bestond uit ervaringsdeskundigen
  • een conclusie ontbreekt
  • het aantal meningen gering is per relevant onderwerp.

Naar de mening van D66 biedt het onderzoek geen goede, meetbare aanknopingspunten voor het opstellen van een inclusiebeleid.

Daarom heeft D66 het college schriftelijk gevraagd hoe zij het onderzoek denken te gebruiken als vertrekpunt voor het inclusiebeleid.